About Us

Over Copaco

Copaco Belgium is actief in België en Luxemburg als distributeur van ICT-producten voor bedrijven en consumenten. Copaco Belgium is een zogenaamde ‘value-added distributeur’, en is één van de drie erkende distributeurs in België. Copaco biedt zijn klanten een full-serviceplan aan: klanten worden begeleid bij hun orders en transport, en krijgen verschillende financieringsmogelijkheden. Copaco heeft ook een dealer- en eindgebruikers-hotline, biedt on site-service en gaat in op speciale verzoeken van zijn klanten.

Copaco Belgium werd opgericht in 1999. In september 2005 breidde Copaco-D²max zijn activiteiten uit naar Frankrijk met de uitbouw van Copaco France SAS. In 2006 werd Copaco versterkt met de integratie van de distributeur Westcase. Copaco Belgium maakt deel uit van de Copaco-groep die actief is in de Benelux en Frankrijk. Met ongeveer 400 medewerkers levert de groep computers, printers, netwerken, data storage, mobiele telefonie, software, industriële- en consumentenelektronica aan resellers. Daarnaast wordt een breed portfolio aan diensten aangeboden op het gebied van server, storage, mobility, logistic fulfillment en cloud services.

Copaco Promise

Copaco Belgium hecht een groot belang aan de tevredenheid van zijn klanten en heeft daarom een charter opgemaakt met de ‘Copaco promise’. Wij streven er ten alle tijde naar om deze waarden te respecteren bij ieder contact met onze klant.

Copaco Belgium belooft aan iedere klant:

Persoonlijk contact

Bij Copaco waarderen we onze relatie met de klant. Iedereen kan ons bereiken via de webshop, telefoon, email, of zelfs door middel van een persoonlijk bezoek van een van onze account managers. Als klant krijgt u een eigen contactpersoon die helpt bij al uw aankopen, vragen en problemen; hoe groot of klein die ook zijn. Samengevat: we beloven een VIP-behandling voor iedereen!

Flexibiliteit & snelheid

Bij Copaco beloven we flexibel te zijn wanneer u daar nood aan hebt. Onze kleine structuur en de expertise van ons personeel laat ons toe om snel te antwoorden op al uw vragen. Hierbij maakt het niet uit als het gaat om een vraag over een product, een speciale levering, technische ondersteuning, een special bid-prijs of een ander probleem.

Service op maat

Bij Copaco begrijpen we dat iedere klant specifieke noden heeft op vlak van informatie, orderafhandeling, logistieke oplossingen, voorraad, beheer van backorders, en rapportage. Als ‘local service provider’ voor Xerox gaan wij veel verder voor u dan een gewone broadline distributeur. We beloven dit te doen voor al onze merken. Ons werk stopt niet bij het ontvangen van bestellingen; we helpen u in uw zoektocht en beslisssing, terwijl we streven voor een win-win. We serve you with a smile!

Kwalitatieve & proactieve logistiek

Bij Copaco beloven we leveringen punctueel te houden en deze iedere dag te verbeteren. We streven naar uitmuntendheid, flexibiliteit en proactiviteit in het geval een probleem zich voordoet. We streven ernaar om een sterk RMA-proces te ontwikkelen, om een grote voorraad te houden en om ons assortiment zo breed mogelijk te maken.


A propos de Copaco

Copaco Belgium est une société active en Belgique et au Luxembourg, qui distribue des produits ICT pour les entreprises et les consommateurs. Copaco Belgium est ce que l’on appelle un ‘value-added distributeur’, ou distributeur à valeur ajoutée, et c’est l’un des trois distributeurs reconnus en Belgique. Copaco offre à ses clients un programme de services complet : ils bénéficient d’une assistance pour leurs commandes et pour les transports et ils peuvent profiter de diverses possibilités de financement. Copaco dispose également d’une assistance téléphonique pour les revendeurs et les utilisateurs finaux, propose un service sur site et répond aux demandes particulières de ses clients.

Copaco Belgium a été fondée en 1999. En septembre 2005, Copaco-D²max a étendu ses activités à la France avec le développement de Copaco France SAS. En 2006, Copaco s’est renforcée avec l’intégration du distributeur Westcase. Copaco Belgium fait partie du groupe Copaco, qui est actif au Benelux et en France. Avec à peu près 400 collaborateurs, le groupe fournit des ordinateurs, des imprimantes, des réseaux, du stockage de données, de la téléphonie mobile, des logiciels, du matériel électronique industriel et de grande consommation aux revendeurs. En outre, il propose un portefeuille varié de services dans le domaine des serveurs, du stockage, de la mobilité, de la gestion logistique et des services Cloud.

La promesse de Copaco

Copaco Belgium attache une grande importance à la satisfaction de ses clients et par conséquent, l’entreprise a rédigé une charte avec la ‘Promesse de Copaco’. Nous cherchons à respecter ces valeurs en tout temps, dans chacun de nos contacts avec les clients.

Copaco Belgium promet à chaque client :

Un contact personnel

Copaco attache une grande valeur à sa relation avec le client. Tout le monde peut nous joindre par le biais de la boutique en ligne, par téléphone, par e-mail, voire grâce à une visite personnelle de l’un de nos Account Managers. En tant que client, vous avez votre propre interlocuteur qui vous aide dans tous vos achats, vos questions et vos problèmes, quelle que soit leur importance. En résumé : nous promettons à chacun un traitement VIP !

Flexibilité et rapidité

Chez Copaco, nous promettons d’être flexibles lorsque vous en avez besoin. Notre petite structure et l’expertise de notre personnel nous permettent de répondre rapidement à toutes vos questions. Peu importe qu’elles concernant un produit, une livraison spéciale, un support technique, une offre spéciale ou un autre problème.

Un service sur mesure

Chez Copaco, nous comprenons que chaque client a des besoins spécifiques en matière d’information, de traitement des commandes, de solutions logistiques, de stock, de gestion des livraisons différées et de rapports. En tant que ‘local service provider’ pour Xerox, nous allons beaucoup plus loin pour vous qu’un simple distributeur. Et nous promettons de le faire pour toutes nos marques. Notre travail ne s’arrête pas à la réception de commandes. Nous vous aidons dans vos recherches et vos prises de décision tout en recherchant une relation gagnant-gagnant. We serve you with a smile!

Une logistique qualitative et proactive

Chez Copaco, nous promettons des livraisons ponctuelles, meilleures de jour en jour. Nous recherchons l’excellence, la flexibilité et la proactivité en cas de problème. Nous voulons développer un processus RMA solide pour conserver un stock important et disposer d’un assortiment aussi varié que possible.